دات نت نیوک
Feedback
Address:

Unit 705, 7th Floor, Pirooz Tower, Above Mirdamad Blvd, Valiasr St, Tehran, Iran

Postal Code: 1968833195

Tel: +98-21-22257944

       +98-21-22257945

       +98-21-22224807

 

Fax: +98-21-22224809

 

Emails:

info@neginpistachio.com

sales@neginpistachio.com

manager@neginpistachio.com

shahvar.tgnpco@gmail.com

 

Managing Director: Ms Mojgan Shahvar

Email: mojgan.shahvar@gmail.com

Mobile: +98 9354774684